Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Konferencji

Poniedziałek, 23 października

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników (Audytorium)

10:00 – 10:30 Otwarcie Konferencji (Audytorium)

10.30-12.00 Sesja plenarna (Audytorium)

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Długosz

mgr Agnieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, Cele, zakres oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie małopolskim

prof. dr hab. Andrzej Zborowski, dr Łukasz Fiedeń (Uniwersytet Jagielloński), Refleksje na temat prognozy ludności na lata 2023 -2060 w kontekście rozwoju miast w Polsce

prof. dr hab. Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), Procesy demograficzne w Polsce jako kluczowe wyzwanie polityki rozwoju

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12.30-14.00 Sesja tematyczna IA (Audytorium)

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Zborowski

dr hab. Iwona Jażewicz, prof. UP, dr Wioletta Szymańska (Uniwersytet Pomorski w Słupsku), Kurczenie się demograficzne miast średniej wielkości. Przykład miasta Słupska

dr Włodzimierz Durka (Uniwersytet Szczeciński), Procesy depopulacyjne na obszarach popegeerowskich Pomorza Zachodniego

dr Iwona Kopacz-Wyrwał (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Procesy depopulacji na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego w latach 2002-2021

dr Agnieszka Brzosko-Sermak (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Problemy depopulacji miast woj. małopolskiego

dr Anna Majdzińska (Uniwersytet Łódzki), Depopulacja i wybrane demograficzne następstwa tego procesu w Polsce w latach 2002-2021

12.30-14.00 Sesja tematyczna IB (s. 532)

Moderator: dr hab. Danuta Piróg, prof. UKEN

dr Agnieszka Świętek (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Czy Polska zmierza w kierunku zachodniego liberalizmu kulturowego?

mgr ks. Marek Pabich (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Zagadnienie modernizacji w pismach wybranych przedstawicieli polskiej myśli konserwatywnej

dr Bogdan Pliszka (Politechnika Śląska w Gliwicach), dr Dorota Czakon (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) Staroobrzędowcy. Jedność w różnorodności? Próba analizy współczesnych wspólnot staroobrzędowych poza Rosją

dr Robert Faracik (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Habani i Bracia Morawscy we współczesnym krajobrazie kulturowym Europy Środkowej

dr Jowita Brudnicka-Żółtaniecka (Uczelnia Nauk Społecznych), Mniejszość afgańska w Turcji w obliczu powrotu talibów do władzy w 2020 r.

14.00-15.00 Lunch

15.00-16.30 Sesja tematyczna II A (Audytorium)

Moderator: prof. dr hab. Przemysław Śleszyński

dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Paradygmaty przeludnienia i depopulacji w kontekście optimum ludnościowego koncepcyjna sprzeczność czy nieoczywista spójność?

dr hab. Monika Wesołowska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Wsie zanikające w Polsce scenariusze rozwoju

dr Przemysław Tomczak, dr Agnieszka Lisowska-Kierepka, dr Stanisława Górecka, dr hab. Robert Szmytkie prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski), Ludnościowe obszary problemowe w Polsce w świetle wyników Narodowych Spisów Powszechnych

mgr Agata Mróz (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), Strukturalna typologia kurczenia się wsi w Polsce

Paweł Woliński, główny specjalista (Instytut Pokolenia), Rozwój bez mieszkańców? Gminy w obliczu wyzwań demograficznych

15.00-16.30 Sesja tematyczna IIB (s. 532)

Moderator: dr hab. Robert Szmytkie, prof. UWr

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) dr hab. Krzysztof Małachowski prof. PBŚ (Politechnika Bydgoska),
dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Demograficzny wymiar modernizacji seniorów

dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), Nowi biedni emeryci – o nowym zjawisku społecznym

dr hab. Jacek Potocki, prof. UEWr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Zmiany w zaludnieniu Dolnego Śląska od 1871 r. do czasów współczesnych

dr Jadwiga Gałka (Uniwersytet Jagielloński), Zmiany demograficzne w Polsce w latach 2002-2021

dr Małgorzata Polna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zróżnicowanie zaawansowania starości demograficznej na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego

16.30-17.00 Przerwa kawowa

17.00-18.30 Sesja tematyczna IIIA (Audytorium)

Moderator: dr hab. Iwona Kiniorska, prof. UJK

dr hab. Danuta Piróg, prof. UKEN (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Uwarunkowania i konsekwencje senioralizacji nauczycieli w Polsce

dr Grzegorz Gawron (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Koprodukcja usług społecznych źródłem osobistej i społecznej produktywności osób starszych. Przykład beneficjentów Programu Wieloletniego „Senior+”

dr Monika Zawartka (Uniwersytet Wrocławski), Starzenie się w kontekście bezpieczeństwa społecznego

dr Monika Borowiec-Gabryś (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Fundusze europejskie wspierające politykę senioralną w Polsce

17.00-18.30 Sesja tematyczna IIIB (s. 532)

Moderator: dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ

dr hab. Anna Janiszewska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), Przemiany form życia małżeńsko-rodzinnego w Polsce

dr Beata Osiewalska, dr hab. Anna Matysiak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), Rola autonomii zawodowej w rozwoju rodziny w Wielkiej Brytanii

dr Grzegorz Masik (Uniwersytet Gdański), Trendy demograficzne na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot

dr Agata Żółtaszek (Uniwersytet Łódzki), Współczesny kryzys zdrowia psychicznego młodzieży perspektywa Polski

19.30 Uroczysta kolacja (Restauracja Grande Grill, Rynek Główny 16)

Wtorek, 24 października

09.00-10.30 Sesja tematyczna IVA (Audytorium)

Moderator: dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS

dr hab. Jan Brzozowski, Prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) dr hab. Marcin Stonawski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Postawy adaptacyjne imigrantów przymusowych w Peru i w Polsce

dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Informacja o społeczeństwie w zarządzaniu strategicznym rozwojem lokalnym

dr Rafał Kroczak, dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UKEN, dr Sławomir Dorocki (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Relacja gęstości zaludnienia i zmian pokrycia terenu na obszarach górskich Europy Środkowej po transformacji gospodarczej w 1989 roku. Studium przypadku dla polskich Karpat

dr Piotr Wilczyński (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) Wymieranie narodów – przyczyny w XX i XXI wieku

dr Monika Noviello (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) Procesy demograficzne we Włoszech w ostatnim dwudziestoleciu i ich wpływ na zmiany na rynku pracy

09.00-10.30 Sesja tematyczna IVB (s. 532)

Moderator: dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK

dr hab. Robert Szmytkie, prof. UWr, mgr Mateusz Długosz (Uniwersytet Wrocławski), Wpływ pandemii COVID-19 na zmienność cząstkowych współczynników zgonów w Polsce

dr hab. Iwona Kiniorska, prof. UJK, dr Patryk Brambert, mgr Urszula Tłuczkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Sytuacja zdrowotna seniorów krajów bałtyckich na tle Europy

mgr inż. Hanna Sterniuk-Mościcka, kierownik Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Opolu, dr Danuta Michoń (Urząd Statystyczny w Opolu), Proces starzenia się ludności – województwo opolskie na tle pozostałych województw

mgr Mateusz Długosz, dr hab. Robert Szmytkie, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski), Czasowa i przestrzenna zmienność przyrostu naturalnego w gminach w Polsce w latach 2011-2021

10.30-11.00 Przerwa kawowa

11.00-12.45 Sesja tematyczna V (Audytorium)

Moderator: dr hab. Sławomir Kurek, prof. UKEN

dr hab. Viktoriya Pantyley, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Rola funduszu 500 plus dla gospodarstw domowych opiekunów dzieci z Ukrainy znajdujących się na terenie Polski wstępne wyniki badań

dr Dorota Kałuża-Kopias, dr Marcin Gońda (Uniwersytet Łódzki), Kurczenie się zasobów pracy w warunkach depopulacji a napływ migrantów zarobkowych z Ukrainy – przykład województw łódzkiego i śląskiego

dr hab. Małgorzata Flaga, dr Urszula Bronisz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Studenci z Afryki Subsaharyjskiej – nowa fala migracji edukacyjnych w Lublinie

dr hab. Katarzyna Zajda (Uniwersytet Łódzki), Innowacje społeczne w kontekście procesów migracyjnych na wsi

dr Agnieszka Palma, dr Dorota Kałuża-Kopias (Uniwersytet Łódzki), Regionalna atrakcyjność migracyjna wielkich miast

dr hab. Aleksandra Jezierska-Thöle, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Małgorzata Dudzińska, prof. UWM, dr Marta Gwiaździńska–Goraj, dr inż. Marta Gross (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Napływ ukraińskich uchodźców do Polski w okresie kryzysu polityczno-gospodarczego. Lekcja na przyszłość

 

12.45-13.00 Podsumowanie konferencji (Audytorium)

13.00-14.00 Lunch

14.00-15.00 Spotkanie Komisji Geografii Ludności i Osadnictwa PTG (s. 532)

14.00-16.15 Warsztaty: Dane obrazujące przemiany demograficzne w zasobach statystyki publicznej, mgr inż. Monika Wałaszek (Urząd Statystyczny w Krakowie)

(s. 533)

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych”